Tvrdý trest pro dva hráče Říčan, stop na 18 měsíců

16.10.2008

Tvrdý trest pro dva hráče Říčan, stop na 18 měsíců

V pondělí 13. října 2008 bylo rozhodnuto na zasedání Disciplinární komise o trestech za přestupky v utkání 8. kola KB Extraligy Říčany - Petrovice. Velice tvrdý a přísný trest si odnášejí oba hráči Říčan Martin Denko a Roman Kubálek, který DK zastavila sportoní činnost až do 5. dubna 2010.


DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

Oběžník ze dne 15. října 2008

106/08 Denko Martin (111), RC Říčany

 • Utkání KB Extraligy RC Říčany – RK Petrovice, 4.10.2008. Hráč vyloučen za údery pěstí do hlavy hráče na zemi. První přestupek v posledních 12 měsících. Odůvodnění uvedeno níže. Trest dle čl. 41 odst. 5. DŘ ve spojení s čl. 6 odst. 5 DŘ Zastavení závodní činnosti na 18 měsíců od 5.10.2008 do 5.4.2010.

107/08 Kubálek Roman (116), RC Říčany

 • Utkání KB Extraligy RC Říčany – RK Petrovice, 4.10.2008. Hráč vyloučen za údery pěstí do hlavy hráče na zemi. Přitěžující okolnost: předchozí přestupek 13.10.2007 – atakování protihráče bez míče (DK 246/07). Trest dle čl. 41 odst. 5. DŘ ve spojení s čl. 6 odst. 5 DŘ Zastavení závodní činnosti na 18 měsíců od 5.10.2008 do 5.4.2010.

Výňatek z odůvodnění rozhodnutí ve věcech DK 106/08 a DK 107/08. DK vycházela ze svědectví Radky Bredlerové (která do rozhodování DK v této věci nezasahovala), Emilia Caldaroniho, Petra Hadla, Jana Havlíčka, Jana Selixe, Petra Michovského, Pavla Šmolcopa, z vyjádření Romana Kubálka a Martina Denka i jejich zástupce Martina Javůrka.

K věci se vyjádřili zúčastněné kuby RK Petrovice, RC Říčany i RC Brno Bystrc jako mateřský klub zraněného hráče. DK měla dále k dispozici videozáznam incidentu. DK na základě provedených důkazů dospěla k závěru, že Roman Kubálek a Martin Denko se aktivně zúčastnili potyčky s Emiliem Caldaronim, která vyústila ve zranění posledně uvedeného hráče.

Není sice možné určit, kdo rvačku vyvolal, ani jak který z hráčů ke zranění přispěl, nicméně podle názoru DK byla intenzita útoku obou vyloučených hráčů taková, že mohla vést ke způsobenému zranění (nehledě na skutečnost, že po podstatnou dobu probíhala potyčka pouze mezi E. Caldaronim a M. Denkem).

Vzhledem k tomu, že oba vyloučení hráči vystupovali aktivně, nemůže být podle názoru DK nejistota o přesném průběhu incidentu důvodem proto, aby jim nebyl uložen trest. Za této situace se DK shodla na tom, že bude posuzovat podíl obou vyloučených hráčů na zranění E. Caldaroniho stejnou měrou a z hlediska disciplinárních předpisů vůči oběma uplatní za přestupek proti pravidlům ragby stejný trest.

Způsobené zranění si vyžádalo hospitalizaci hráče a následnou operaci hlavy v okolí oka. V době rozhodování není léčení ukončeno a vyžádá si nejméně několik dalších týdnů, možná i měsíců. Není jisté, zda a pokud ano, tak kdy, se podaří poruchu zraku zcela odstranit. DK uložila E. Caldaronimu zaslat lékařskou zprávu ihned po propuštění z nemocnice.

Připomínku zdůrazňující úlohu Jana Havlíčka z hlediska intenzity potyčky nepovažuje DK za natolik významnou, že by mohla vést k zásadní změně rozhodnutí, stejně jako údajné předchozí technické přestupky hráčů RK Petrovic a aktivní účast zraněného hráče ve rvačce.

Podle čl. 41 odst. 5. DŘ náleží za úder rukou trest zastavení činnosti na dva týdny až tři měsíce. Podle čl. 6 odst. 5 DŘ platí, že pokud hráč svým přestupek způsobí závažné následky, což je tento případ, může DK uložit výjimečný trest zastavení závodní činnosti až na dobu dvou let.

Aktivní účast Emilia Caldaroniho při vzniku potyčky byla důvodem proto, že DK nevyužila stanovené rozpětí zcela. DK rozhodla, že přesto, že se E. Caldaroni potyčky aktivně zúčastnil, nebude s ohledem na skutečnost, že jiným osobám nebylo způsobeno zranění, ale zejména na zranění jeho samotného, které jej na dobu několika měsíců vylučuje ze sportu, projednávat jeho jednání, neboť případný trest zastavení činnosti v řádu tří až čtyř týdnů, by zjevně neplnil žádnou úlohu.

Proti uděleným trestům je možné podat odvolání Výkonnému výboru ČSRU při dodržení ustanovení čl. 157 až 164 hl.IV.SŘR. K odvolání musí být doložen doklad o zaplacení vkladu 500 Kč.

Číslo účtu ČSRU: 1728404-504/0600, var.symbol pro vklady 649/31. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

Ondřej Surga
Předseda disciplinární komise ČSRU

 


Co uvedli účastníci a svědci

K potyčce došlo mezi hráči prvních řad při rozvazování z následně nařízeného mlýnu. Jednotliví účastníci a svědci uvedli následující:

 • Emilio Caldaroni sdělil, že jej jako první udeřil hráč Denko, na což reagoval odvetným úderem. Následně jej udeřil ze zadu Kubálek a pokračovala potyčka které se nejprve účastnili všichni tři, posléze už jen Caldaroni a Denko, přičemž se ocitli na zem. Při souboji na zemi otočil hlavu, aby zjistil, kde je Kubálek, když v tom jej zasáhla do obličeje noha. Následně dostal ještě ránu pěstí.
 • Roman Kubálek uvedl, že při rozvazování viděl jak Caldaroni útočí na Denka. Proto se na něj vrhl ze zadu, aby mu zabránil v útoku. Dokonce máchl rukou, ale Caldaroniho nezasáhl. Následně pokračovala potyčka již pouze mezi Denkem a Caldaronim. Sám se potýkal s přibíhajícím Havlíčkem, se kterým do sebe strkali rukama.
 • Martin Denko uvedl, že po mlýnu dostal ze zadu pěstí od Caldaroniho, Kubálek je odtrhoval od sebe. Tloukli se s Caldaronim navzájem, ale neviděl kam ho udeřil. Pak přiběhl Havlíček, který jej začal bít, a před kterým si chránil hlavu, měl ji skloněnou, pak ležel na zemi s Caldaronim, snažil se odtrhnout. Nebyl si vědom toho, že by zranění způsobil, údery pěstí dával, ale jen v obraně.
 • Pomezí rozhodčí Radka Bredlerová, která stála několik metrů od incidentu, uvedla, že zahlédla, jak hráči RC Říčany č. 1 a 2 (Roman Kubálek a Martin Denko) drží a tahají hráče Petrovic, a tlučou je pěstmi do hlavy. Snažila se upozornit hlavního rozhodčího a zabránit přibíhajícímu hráči Petrovic, aby se do incidentu zapojil. Dále pozorovala jak jeden z hráčů RK Petrovice po úderu pěstí do hlavy klesl k zemi, kde byl zasažen nohou a jeden z hráčů RC Říčany na něm ležel. Hráč Havlíček neútočil pěstmi na hráče RC Říčany. Teprve po skončení rvačky hlavní rozhodčí přerušil hru.
 • Petr Michovský seděl na staré tribuně jako divák. Uvedl, že strkanice mezi hráči prvních řad se prakticky uklidňovala a ve chvíli, kdy přibíhal Havlíček již skončila a byla přerušena hra. Pak spadli Caldaroni a Denko na zem a Denko udeřil Caldaroniho pěstí do obličeje.
 • Pavel Šmolcnop (divák, na staré tribuně) uvedl, že první ránu dostal Kubálek, tak vznikla situace, kdy se z každé strany zapojili do strkanice 3 hráči. Stranou strkanice stál J. Felbr, který se snažil hráče uklidnit, ale nijak se nezapojoval. Padali pěsti z obou stran, pak to spadlo. Neviděl, že by někdo někoho kopal. Denko se pral s Caldaronim, oba dva máchali pěstmi, byla otázka, jak se kdo z nich trefí.
 • Jan Havlíček viděl chumel hráčů jak se perou jeden na jednoho a dva na jednoho, další hráč RC Říčany stál stranou. Neviděl, kdo se pral s Caldaronim. Vrhl se na Kubálka. Caldaroni dvakrát upadl na zem. Kdo Caldaroniho udeřil neví.
 • Petr Hadl (divák) seděl na vzdálenější tribuně. Vyjádřil se e-mailem: „Celý incident jsem zachytil téměř od počátku a od začátku tvrdím, že hráči Říčan byli v přesile - 4:2. Pokud jsem mohl sledovat, tak dva říčanští hráči a jeden petrovický - J. Bílý, nevyvíjeli žádnou velkou aktivitu, zatímco u druhé trojice se vzduchem míhaly pěsti. Jako první z petrovických hráčů se do šarvátky vrátil J. Pecka a posléze ještě J. Havlíček. Po příchodu J. Havlíčka se "rozpadla" trojice, ve které byl E. Caldaroni - který zůstal ve dvojici s jedním říčanským hráčem. Jak přesně došlo ke zranění E. Caldaroniho jsem neviděl, viděl jsem padající dvojici, přičemž E. Caldaroni byl vespod a hráč Říčan nahoře, u které stál ještě další hráč Říčan a potom už Caldaroni ležel bezvládně na zemi a pomezní rozhodčí signalizovala hlavnímu přestupek.“
 • Jan Selix – přihlásil se na výzvu DK. Vyjádřil se prostřednictvím e-mailu: „Zpočátku to byla pouze, pro rugby tak typická a opakující se v dosti zápasech, šarvátka/strkanice. Ta vznikla po rozvázání se hráčů ze mlýna. Poté, když padly první pěsti, se to vyhrotilo. Nezaznamenal jsem, že by ale byly někdy dva a více hráčů na jednoho. Zaznamenal jsem, že se ty dvojice tvořily průběžně, tak jak se postupně „rozkoukávali“  a všichni aktéři se mlátili aktivně.  Neviděl jsem ani jednu ránu nohou a ani žádný loket. Bitka skončila tak, že na zemi zůstal Emilio Caldaroni a Martin Denko. Ostatní zůstali  ve stoje.“


zdroj: výměr trestu DK ČSRU

 

 

 

 

 

Marek Švíř

Komentáře

Prosím vyplňte všechna pole!
Přidej komentář:

Přiložit
Maximální velikost 300 KB, podporované přílohy ve formátu png, jpg, gif
Vložte URL adresu videa (YouTube, Facebook, ...)
Maximální velikost 300 KB, podporované přílohy ve formátu doc, odt, xsl, ods, pdf

Vytvoř nové téma
 • spravedlnost

  Mirek http://www.youtube.com/watch?v=7gJ5kroPdeA při zápase Petrovice vs Říčany nyl Říčansky hráč napaden zezadu a upadl do krátkodobého bezvědomí.Nějak jsem si nevšiml že by si někdo ze Říčan stěžoval nebo, že by padl nějaký trest pro petrovického hráče.Asi je to nějak divně postavené a moc tomu nerozumím.Jen si přeji aby byla nastolena spravedlnost.A Říčanským vzkazuju kluci držte se.

 • TV

  vosa Tak emílio se dostal do tv nova, bylo zděleno že dva říčanští dostali tvrdý tresty za tu mlátičku, emilio, uzdrav se nám

 • Nadpis

  Honza Co takhle přidat do nadpisu neco jako "Konečně tvrdý..." nebo "Zaslouženě tvrdý...." :-) Takhle to zni jako by server rugby.cz podporoval nasily v ragby.
  Jinak jsem rad ze konecne DK rozhodla rozumne.

 • Nesouhlasím s titulkem TVRDÝ TREST

  rugby Trest není tvrdý- podporuji stanovisko RC Bystrc-doživotně vyloučit oba hráče z řad ČSRU a p.Calderoni by měl ještě navíc podat žalobu k civilnímu soudu pro těžké ublížení na zdraví !!!!

  • Pavel Lištvan Zápas jsem neviděl,vše se ke mně dostává pouze zprostředkovaně,nicméně jestliže je někdo schopen někoho kopnout do hlavy,když už dotyčný leží a způsobit mu tak závažné zranění,nemá v řadách ragbistů co dělat! Podporuji stanovisko RC Bystrc vyloučit doživotně takové,,sportovce"z řad ČSRU.

   • M Problém je, že spoustu lidí se vyjadřuje k něčemu co neviděli a následně vyslovují závěry viz. výše (doživotní zákaz pro oba potrestané). Následně nám o tom v duchu "fóra" referuje TV Nova, u které se nepamatuju, že by někdy vysílala zprávy z ragby. Zranění, které se stalo je vážné a stejně jako ostatní přeji uzdravení a návrat k ragby. Zranění ale nevzniklo tím, že by hráči Říčan kopali ležícího do hlavy nebo jich několik zmlátilo mladíčka z Bystrce, jak je psáno ve forech, v různých dopisech a v TV Nova. Celou situaci jsem stejně jako pár diskutujících (nejen z Říčan) viděl téměř celou. Hovoří o ní i závěry DK (např. pasáž o aktivní účasti zraněného, mimo jiné tu bylo možné sledovat už před samotným konfliktem). Navíc jeden z potrestaných se zraněným snad ani nepřišel do kontaktu. Pomezní se potyčce nevěnuje a sleduje hru. Následně vynáší soudy, které neodpovídají tomu, co se stalo.

    Podobných potyček se odehrají za sezónu desítky. Naštěstí nemají tak závažné následky a účastníci počítají s tím, že vše proběhne jako obvykle - max. monokl. Viděl jsem i spousty zákroků, kde úmysl zranit byl zřejmý (neřadím mezi ně situaci ze Říčan), ale i tak obykle vše dopadne bez vážnějších následků zdravotních a často i disciplinárních. Hranice mezi tím, kdy vše dopadne dobře a kdy dojde ke zranění, popř. zranění vážnému je velice tenká. Upusťme od černobílého vidění (blízkému honu na čarodějnice), važme slova a každý si nejprve zameťme před vlastním prahem.

  • Martin Jaroš Kdo ten zápas viděl a četl rozhodnutí disciplinární komise tak se asi diví.
   Samotné potrestání jenom hráčů z Říčan ukazuje na objektivitu DK. Nejpozoruhodnější je vyjádření pomezní rozhodčí: nejen, že si všimla incidentu "po několika minutách", ale ještě viděla dva hráče Říčan jak tlučou do jednoho hráče na zemi. Což je vsituaci kdy se perou Denko s Caldaronim a Kubálek s Havlíčkem docela zvláštní. Leda by se Kubálek nechal mlátit od Havlíčka a snažil se zasáhnout na vzdálenost cca. 1,5m Caldaroniho. trochu divný, nemyslíte?

  • Anry Lukáč Tresty by měly ve všech sportech, včetně rugby být adekvátní. Spíše přísnější, než benevolentní, či jen symbolické. Samozřejmě při soubojích dochází k šarvátkám, potyčkám, ale v rámci boje, v rámci emocí na hřišti v zápalu boje. Ty trestá rozhodčí na místě napomenutím, či žlutou kartou. Ale zákeřné, tvrdé a likvidující zákroky na hřiště nepatří a měly by se trestat přísně, tvrdě a bez výjimky. Jinak se situace a stav na hřištích stane neudržitelný, nezvládnutelný. Přinese spoustu škaredých a nesportovních projevů, které vyhrotí atmosféru při zápasech i po nich do úplně jiných dimenzí, než k rugby patří.
   Daný incident jsem neviděl, ale souhlasím s potrestáním každého hrubého, zákeřného a nesportovního chování a jednání.
   Taky si myslím, že diskutující by se neměli schovávat za nějaký anonymní nick a klidně beze strachu říct svůj názor.

   • anonym znám denka i kubálka a ti dva nerozdávají pěstičky jen tak.ten campolini si asi koledoval´. nesouhlasím s trestem!aAni jeden, se zatím nevyjádřil i to svedčí o jejich dobrém charakteru .kdybych měl někdy možnost trénovat přál bych si at mám v sestavě 7 krát denka , 7 krát kubálka a jednou kučeru.hájili svůj klub jak se sluší a patří. samozrejmě nemusel skončit v nemocnici, jsem si jistý že ani jeddnoho při tomto afektivním chování nenapadlo někoho poslat do nemocnice.Mě by zase zajímalo kdo to tento trest VYMYSLEL,ODSOUHLASIL a podepsal.

Prosím vyplňte všechna pole!

Přiložit
Maximální velikost 300 KB, podporované přílohy ve formátu png, jpg, gif
Vložte URL adresu videa (YouTube, Facebook, ...)
Maximální velikost 300 KB, podporované přílohy ve formátu doc, odt, xsl, ods, pdf

Vytvoř nové téma
Nejste přihlášen, pro zveřejnění vaší zprávy je třeba opsat kontrolní kód
Kontrolní kód
Ragby CZ > Tvrdý trest pro dva hráče Říčan, stop na 18 měsíců